Кафедра Інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій є випускаючою з підготовки бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями:

– 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Спеціалізація «Інформаційні технології та технічний захист інформації»;

- 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології.

   Завідувач кафедри – професор, д.п.н., Яшанов С.М.

  Навчальний процес забезпечує 12 штатних викладачів, серед яких 2 доктори та 10 кандидатів наук, 3 професори, 7 доцентів.

 На кафедрі інформаційних систем і технологій є п’ять оснащених необхідним устаткуванням комп’ютерних лабораторій, де студенти проходять навчання комп’ютерних систем, системного програмування, комп’ютерних комунікацій, мережевих технологій, вбудованих систем, мультимедійних систем та інших сфер IT-галузі.
  Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу учасників освітнього процесу, реалізація найновіших досягнень і розвитку обчислювальної та мікропроцесорної техніки, розширення масштабів накопичення знань та ефективного їх застосування, а також впровадження у всі сфери суспільного життя, елементів штучного інтелекту і інше.

Напрямки роботи кафедри Інформаційних систем і технологій

Історія кафедри

Історія кафедри Інформаційних систем і технологій

Свій родовід кафедра інформаційних систем і технологій веде від кафедри технічних засобів навчання створеної у вересні 1975 р. на базі секції технічних засобів навчання, яка входила до складу кафедри методики викладання фізики. З 1973 р. секцію очолював кандидат технічних наук, доцент Лапіс Вілен Якович. Під його безпосереднім керівництвом на базі секції технічних засобів навчання кафедри методики викладання фізики було створено кафедру технічних засобів навчання, яку він і очолив.

Очолював Вілен Якович кафедру до 1986 року, а до 1997 р. працював доцентом кафедри ТЗН. За цей час доцент Вілен Якович Лапіс організував і протягом тривалого часу керував Республіканським семінаром з питань використання технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі вузів і шкіл. Надрукував ряд науково-методичних праць з курсу технічних засобів навчання.

В структуру кафедри входив технічний центр, яким керував доцент кафедри ТЗН Перепелиця Євген Олексійович. Центр займався впровадженням технічних засобів навчання в навчально-виховний процес кафедр інституту, а також обладнанням лекційних аудиторій комплексами технічних засобів навчання. Технічним центром було обладнано понад 70 лекційних аудиторій та кабінетів автоматизованим обладнанням, дистанційним керуванням проекційною та звукотехнічною апаратурою.

   В структуру кафедри входив технічний центр, яким керував старший викладач кафедри ТЗН Перепелиця Євген Олексійович. Центр займався впровадженням технічних засобів навчання в навчально-виховний процес кафедр інституту, а також обладнанням лекційних аудиторій комплексами технічних засобів навчання. Технічним центром було обладнано понад 70 лекційних аудиторій та кабінетів автоматизованим обладнанням, дистанційним керуванням проекційною та звукотехнічною апаратурою. 

    При кафедрі ТЗН був створений телецентр інституту яким керував канд. пед. наук, старший викладач Луценко Микола Харитонович. Співробітниками телецентру були створені телекомунікаційні мережі в центральному та гуманітарному корпусах інституту, які давали можливість демонструвати навчальні телепередачі на лекціях та прак-тичних заняттях. В структуру кафедри ТЗН також входила кіно-фото лабораторія, яку очолював Кот Микола Захарович, а після нього Тимошенко Василь Тимофійович.

      Науково-педагогічну діяльність кафедри в цей час забезпечували провідні фахівці в галузі використання ТЗН - канд. пед. наук, доц. Яковлєва Ольга Данилівна, канд. пед. наук, доцент Дубовецький Георгій Петрович, ст. викладач Аболіхіна Зінаїда Іванівна.З 1986 року кафедру очолив канд. фіз. мат. наук, доцент Коваль Віктор Сергійович. Під час його керування кафедрою з 1986 року по 1996 рік крім навчально-виховної роботи кафедра інтенсивно займалася науковою роботою.

Під керівництвом канд. фіз.-мат. наук, доцента Коваля Віктора Сергійовича була відкрита наукова тема по розробці газових лазерів. Ця тема успішно виконувалася протягом 5 років. За п’ятирічний термін, окрім співробітників кафедри, у науково-дослідній діяльності брали участь близько ста студентів педагогічно-індустріального факультету. Виконання цієї теми дало змогу суттєво поповнити матеріальну базу кафедри новітніми зразками апаратури, яка успішно використовувалась при практичній підготовці майбутніх учителів.

З 1996 року по 2006 рік кафедру очолював канд. фіз. мат. наук, доцент Трегуб Іван Григорович. За цей час кафедра інтенсивно займалася впровадженням сучасних технічних засобів та комп’ютерної техніки в навчально-виховний процес університету. Вона забезпечила проведення навчального процесу з курсу "Технічні засоби навчання" на всіх факультетах університету та циклу навчальних дисциплін зі спеціалізації „Інформаційна тех-ніка” для студентів педагогічно-індустріального факультету.

З 2006 року кафедру очолив доктор. пед. наук, професор Яшанов Сергій Микитович, який є ініціатором запровадження в навчально-виховний процес перспективних форм і методів підготовки майбутніх учителів на основі електронних освітніх ресурсів, зокрема, модульної технології викладання інформатичних дисциплін, новітніх технологій навчання в середовищі електронних навчально-методичних комплексів. С. М. Яшанов особисто розробив для студентів освітньої галузі “Технології” повний комплект електронних навчально-методичних матеріалів з дисциплін інформатичного циклу, започаткував новий напрямок досліджень з імітаційного моделювання в системі інформатичної підготовки, що якісно впливає на фундаментальну підготовку майбутніх учителів.

   У зв'язку зі зміною завдань і функцій кафедри технічних засобів навчання при підготовці вчителів трудового навчання та профільного навчання за спеціалізаціями "Інформаційна техніка", "Інформатика", "Інформаційні технології та захист інформаційних ресурсів " для яких вона є випускною та інтенсивним впровадженням нових курсів із застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі у вересні 2006 р. кафедру технічних засобів навчання перейменовано на кафедру інформаційних систем і технологій (ІСТ).

    На сьогодні кафедра ІСТ забезпечує науково-предметну підготовку фахівців для роботи (педагогічної діяльності) в закладах освіти, в закладах позашкільної освіти та ІТ-фахівців на комп’ютерних виробництвах в галузі проектування та розробки локальних обчислювальних мереж закладів освіти, адміністрування та захисту комп’ютерних мереж, веб-дизайну, розробки програмного забезпечення навчального призначення та електронних освітніх видань і ресурсів, впровадження інтернет-технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.

    Сфера професійної діяльності кафедри ІСТ здійснюється у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 015 «Професійна освіта» та 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) та на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр» на 8 факультетах НПУ імені М.П. Драгоманова на всіх формах навчання.
     В теперішній час освітній процес на кафедрі ІСТ забезпечує професорсько-викладацький склад, який налічує 2 доктора наук, професора та 10 кандидатів наук, доцентів.

    Навчання дисциплін інформатичного циклу забезпечують д.п.н, професор С.М. Яшанов, д.п.н, професор Л.Л. Макаренко, к.п.н., доценти О.М. Бордюк, О.М. Корець, Л.А. Куліш, Л.В. Савенкова, Т.М. Слабошевська, І.В. Федоренко, В.В. Шевченко, Ю.В. Шпильовий, А.П. Ющенко, М.С. Яшанов. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання дисциплін інформатичного циклу становить 100%.
    Кафедра ІСТ є випусковою зі спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) спеціалізації «Інформаційні технології та технічний захист інформації». Навчально-методичне забезпечення бакалаврів та магістрів цих спеціальностей формується відповідно до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм на базі стандартів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кафедрою розроблено варіативну компоненту освітньої програми, яка враховує специфіку інформатичної підготовки в умовах інформаційного суспільства, що дає змогу підготувати фахівців з урахуванням особливостей потреб сучасного ринку праці. Зміст навчальних програм повною мірою реалізує принципи безперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців, відповідає вимогам державного стандарту та потребам ринку праці.
     На сьогодні кафедра ІСТ забезпечує проведення занять з понад 70 дисциплін на 8 факультетах університету на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр». Серед них «Бази даних і інформаційні системи», «Інформатика», «Інформаційні технології в освіті», «Комп'ютерне моделювання технологічних процесів», «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Web-програмування», «Технічні засоби реалізації інформаційних процесів», «Комп'ютерно-аналітична діяльність», «Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів», «Основи криптографії» і інші.
     На кафедрі ІСТ реалізована комп'ютерна модульна інтерактивна технологія навчання дисциплін інформатичного циклу, яка базується на системному формуванні інформатичних і комунікативних компетентностей особистості інформаційного суспільства. Розроблені власні комп’ютерно орієнтовані засоби навчального призначення, комп'ютерно орієнтовані методичні системи навчання дисциплін інформатичного циклу, лабораторні практикуми, технології дистанційного навчання зорієнтовні на індивідуалізацію навчання майбутніх учителів, самостійне вивчення матеріалу.

    Інформаційно-методична підтримка навчального процесу на кафедрі ІСТ здійснюється на основі застосування електронних навчально-методичних комплексів з основних дисциплін інформатичного циклу, які розміщені на сервері інформаційно-навчального середовища локальної мережі кафедри. Всіма викладачами та співробітниками проводиться підготовка дидактичних матеріалів для інформаційно-навчального середовища кафедри, забезпечення фонду бібліотеки університету науково-методичними виданнями, навчально-методичними матеріалами, конспектами лекцій та профільними навчальними посібниками, які розміщуються в репозитарії університету. У фондах репозитарію розміщено більше 50 науково-методичних доробків викладачів кафедри.
   Спеціалізована електронна бібліотека кафедри укомплектована актуальними підручниками та посібниками з дисциплін інформатичного циклу. Вона постійно поповнюється новими надходженнями для розширення інформаційної бази електронних навчально-методичних комплексів, що дає змогу цілком забезпечувати студентів базовими підручниками з основних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Значна частина цих посібників розроблена авторським колективом кафедри інформаційних систем і технологій. За час існування кафедри видано більше 235 друкованих аркушів науково-методичних видань, 56 електронних освітніх ресурсів.
    Базою для підготовки фахівців спеціальностей 015 «Професійна освіта», 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) та навчання дисциплін інформатичного циклу студентів університету слугують лабораторії комп’ютерних систем і мереж, динамічної проекції, інформаційних технологій в освіті та засобів реалізації інформаційних процесів, що розташовані у спеціалізованих кабінетах кафедри.
   Програмне забезпечення та сучасна конфігурація апаратного забезпечення лабораторій кафедри ІСТ дають змогу використовувати їх для вирішення важливих завдань здобуття професійної освіти. Активне запровадження новітніх сервісів у середовищі електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін інформатичного циклу в систему професійної підготовки майбутніх учителів дає можливість застосовувати такі управлінські й навчальні структури, використання яких забезпечує не тільки необмежений доступ до електронних освітніх ресурсів, а й комфортні умови комунікації та співпраці викладачів та студентів, облік та контроль діяльності професорсько-викладацького складу, успішності студентів і інше.

2019 05 23 IST 2    Якість освіти спеціальностей 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) та контроль якості навчання дисциплін інформатичного циклу на факультетах університету забезпечується за рахунок постійного контролю за відповідністю рівня проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, взаємовідвідування та проведення відкритих занять, обговорення конспектів лекцій на засіданнях кафедри ІСТ, науково-методичних і методологічних семінарах.

   На кафедрі ІСТ створено діагностичну методику моніторингу функціонування дидактичної системи інформатичної підготовки на основі узагальненого оцінювання навчальних досягнень, що дає змогу ефективно проводити вимірювання рівнів інформатичних компетентностей майбутніх учителів під час навчання дисциплін інформатичного циклу через проведення поточного і екзаменаційного тестування з використання технічних і програмних засобів сучасних інформаційних технологій, сприяння організації самостійної роботи студентів в середовищі електронних навчально-методичних комплексів і інше.
    Наукова діяльність кафедри ІСТ здійснюється за тематичним напрямом «Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів» в наукових школах з проблем інформатичної підготовки вчителів технологій та інженерно-педагогічних кадрів.
    Дослідження наукової школи професора С.М. Яшанова охоплюють багатовекторні напрями розвитку системи інформатичної підготовки та моделей її реалізації, розробку змісту інформатичної підготовки педагогічних кадрів. У межах цих досліджень за його керівництва захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій. Продовження наукового пошуку здійснюють 1 докторант та 3 аспіранти С. М. Яшанова.

   Науковий пошук школи профессора Л.Л. Макаренко спрямовано на теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього педагога. За її керівництва захищено 9 кандидатських дисертацій. Втілення творчих задумів цієї школи на сьогодні здійснюється 1 докторантом та чотирма аспірантами.
   Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та розробці держбюджетних наукових досліджень. Результати індивідуальних та колективних наукових досліджень викладачі кафедри публікують у вітчизняних і міжнародних виданнях, у тому числі й виданнях, що входять до наукометричних баз даних. За останні роки науковий доробок колективу кафедри складає більше 65 видань, загальним обсягом 72 др. арк.
   Матеріали наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри активно запроваджуються у навчальний процес, використовуються при розробці лекційних курсів, завдань для самостійної, індивідуальної роботи студентів тощо.

2019 05 23 IST   Зокрема, результати держбюджетного наукового дослідження «Формування інформатичних компетентностей у майбутніх учителів» знайшли своє впровадження у науковій роботі студентів, захисті 6 кандидатських дисертацій, публікації 32 статей у наукових виданнях, 23 публікацій у матеріалах конференцій, 5 навчально-методичних посібниках.

    Кафедра є співорганізатором проведення конференцій з проблем професійної та технологічної освіти, складовою частиною яких є обговорення результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу з питань інформаційно-технологічного, інформаційно-аналітичного та техніко-технологічного забезпечення інформатичної підготовки, за матеріалами яких щороку публікуються збірники.
   Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ІСТ зорієнтована на розв’язання проблем інформаційно-технологічного, інформаційно-аналітичного та техніко-технологічного забезпечення галузі освіти. Ці проблеми є основою для наукового пошуку постійно діючого студентського наукового гуртка у межах теми «Підвищення ефективності використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі шкіл та педвузів». Під керівництвом викладачів кафедри ІСТ систематично готуються наукові доповіді та статті в межах заявленої наукової теми та за тематикою кваліфікаційних робіт, з яким студенти виступають на наукових конференціях, та друкуються у щорічному збірнику наукових праць студентів.
   Загалом, системна наукова діяльність викладачів кафедри сприяє створенню сприятливого освітнього середовища інформатичної підготовки, створює умови для забезпечення отримання студентами якісної освіти. Співробітництво у науково-освітній сфері із зарубіжними фахівцями дає змогу професорсько-викладацькому колективу кафедри інтегруватися в європейський, світовий освітній і науковий простір, налагодити взаємовигідні зв'язки й працювати на якісно новому рівні.
    З метою належного рівня формування і збереження контингенту студентів колектив кафедри ІСТ проводить значну профорієнтаційну роботу. Формування контингенту студентів освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» на спеціальностях спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка та 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) спеціалізації «Інформаційні технології та технічний захист інформації», відбувається через членів Асоціації випускників Інженерно-педагогічного факультету, студентів заочного відділення, які перебувають на заліково-екзаменаційних сесіях, через гостей щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, в ході участі в нарадах керівників загальноосвітніх навчальних закладів на базі державних районних адміністрацій м. Києва та області та під час профорієнтаційної кампанії у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації відповідного профілю.

 

Професорсько-викладацький склад

 

 

Яшанов Сергій Микитович

завідувач кафедри

інформаційних систем і технологій

доктор педагогічних наук, професор

Макаренко Леся Леонідівна

доктор педагогічних наук, професор

2019 10 26 Savenkova

Савенкова Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук, професор

2019 10 26 Bordyuk

Бордюк Олександр Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент 

Корець Олександр Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент

2019 10 26 Kulish

Куліш Людмила Анатоліївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

2019 10 26 Slaboshevskaya

Слабошевська Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент 

2019 10 26 Fedorenko

Федоренко Ігор Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент

2019 10 26 Shpilyoviy

Шпильовий Юрій Вікторович,

кандидат педагогічних наук, доцент

 2019 10 26 Mykytenko


Микитенко Альона Петрівна

кандидат педагогічних наук,

старший викладач 

 2019 10 26 Savenkov

  Савенков Олександр Олександрович

старший викладач

 

Маковецька Лариса Семенівна

завідувач лабораторії

 

Навчальна діяльність

     

Спеціальність „015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології” галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

  Навчання на цій спеціальності забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр та магістр у педагогічній та інженерній галузях професійної діяльності, з отриманням відповідного рівня вищої освіти та присвоєнням подвійної кваліфікації – фахівця освітньої галузі та фахівця з комп’ютерних технологій.

  На освітньому рівні бакалавр термін навчання складає 3 роки 10 місяців. На спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології здійснюється підготовка за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» яка має подвійну кваліфікацію: бакалавр професійної освіти 3440 – Педагог професійного навчання; бакалавр професійної освіти 3121 – Фахівець з інформаційних технологій.

  На освітньому рівні магістр підготовка фахівців здійснюється за освітньо-науковою програмою з терміном навчання 1 рік 9 місяці та освітньо-професійною програмою з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

  На спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології здійснюється підготовка:

1) за освітньо-науковою програмою «Комп'ютерні технології» з терміном навчання 1 рік 9 місяці яка має подвійну кваліфікацію: 015.10 Професіонал в галузі комп'ютерних технологій, педагог-дослідник, викладач ВНЗ; 2131.2 Конструктор комп'ютерних систем.

2) за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» з терміном навчання 1 рік 4 місяці яка має подвійну кваліфікацію: 015.10 Професіонал в галузі комп'ютерних технологій, педагог-дослідник; 2131.2 Конструктор комп'ютерних систем.

  Освітні програми підготовки фахівців складаюється з циклів гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних природничих, психолого-педагогічних та професійно-орієнтованих дисциплін, спецкурсів, практикумів спеціалізації. Значна кількість годин відведена на проходження різних видів практик. Спеціальність включає в себе 240 кредитів вивчення обов’язкових курсів на освітній рівень “бакалавр”, та 120 кредитів – освітній рівень “магістр”.   

      

Короткий опис спеціальності «015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

      Короткий опис спеціальності «015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології» освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" та освітньо-наукової програми "Комп'ютерні технології"

   Потреби сучасного ринку праці, існування в нашому регіоні великої кількості високотехнологічних виробництв, застосування інноваційних технологій, що інтегрують у себе найсучасніші досягнення науки й техніки, зростання наукоємності організації систем захисту інформації зумовлюють необхідність підготовки фахівців з інтегрованим спектром дисциплін професійної підготовки. 

  Дисципліни, які викладаються в межах освітньо-професійної програми «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» та освітньо-наукової програми «Комп'ютерні технології» забезпечують підготовку в галузі системотехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ ІТ; підготовку в галузі програмування, застосування методів програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення; знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу ІС, продуктів і ІТ-сервісів; знання в галузі системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, моделювання систем і інше.

  Також, враховуючи майбутнє професійне спрямування, майбутні педагоги професійного навчання здобувають знання з основних педагогічних та психологічних дисциплін, зокрема загальної педагогіки та психології, знання з окремих галузей сучасної педагогічної науки, що дозволяє вільно оперувати педагогічним категоріально-понятійним апаратом та методами соціально-педагогічних досліджень, володіти математичними способами аналізу та обробки експериментального матеріалу, оволодіти навичками спілкування з різними категоріями населення, практичними уміннями здійснення соціально-педагогічної діяльності; опанувати навички викладацької та виховної роботи.

     

Опис дисциплін освітнього рівня бакалавр

спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл професійної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

 • Мультимедійні технології навчання

Науково-предметна підготовка

 • Сучасні інформаційні технології
 • Матеріалознавство інформаційної техніки
 • Технічні засоби реалізації інформаційних процесів
 • Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
 • Теорія інформації та кодування
 • Історія науки і техніки
 • Комп'ютерне документоведення
 • Системи автоматизованого проектування
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Прикладне та Web-програмування
 • Ергономіка інформаційних технологій

 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір за блоками:

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" 

 • Основи комп'ютерної інженерії
 • Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
 • Системне програмне забезпечення
 • Адміністрування комп'ютерних мереж
 • Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
 • Комп'ютерне моделювання технологічних процесів

Вибір з переліку:

Дисципліни ІІ циклу

 • Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
 • Веб-дизайн
 • Автоматизовані системи організаційного управління
 • Мультисервісні мережі
 • Системи мобільного зв'язку та ІР-телефонія
 • Крос-платформенне програмування
 • Основи електронного бізнесу
 • Теоретичне програмування
 • Системне програмування
 • Архітектура комп'ютерних ситем
 • Організація дистанційної освіти в навчальному закладі
 • Основи конструювання тестів
 • Теорія і практика тестування
 • Електронні основи автоматичних систем
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Інфраструктура мереж майбутнього
 • Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
 • Інтелектувальний аналіз даних
 • Проектування баз даних
 • Комп'ютерно-аналітична діяльність
 • Інтегровані комп'ютерні ситеми

Дисципліни ІІІ циклу

 • Теоретичне програмування
 • Системне програмування
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Організація дистанційної освіти в навчальному закладі
 • Електронні основи автоматичних систем
 • Системи мобільного зв'язку та ІР-телефонія
 • Інтегровані комп'ютерні ситеми
 • Мультисервісні мережі
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Інфраструктура мереж майбутнього
 • Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Проектування баз даних
 • Комп'ютерно-аналітична діяльність
 • Крос-платформенне програмування 

Практична підготовка

 • Педагогічна пропедевтична
 • Технологічна виробнича
 • Педагогічна виробнича
 • Технологічна переддипломна

Підготовка бакалаврської роботи (проекту)

   

** Навчально-методичні матеріали для бакалаврів

спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

1. Автоматизовані системи організаційного управління
2. Адміністрування комп'ютерних мереж
3. Архітектура комп'ютерних систем
4. Бази даних і інформаційні системи
5. Веб-дизайн
6. Електронні основи автоматичних систем
7. Ергономіка інформаційних технологій
8. Інтегровані комп'ютерні ситеми
9. Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
10. Інформаційні технології у виробництві
11. Історія науки і техніки
12. Комп'ютерне документоведення
13. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів
14. Комп'ютерні мережі та телекомунікації
15. Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
16. Матеріалознавство інформаційної техніки
17. Мультимедійні технології навчання
18. Мультисервісні мережі
19. Основи електронного бізнесу
20. Основи Інтернет технологій
21. Основи комп'ютерної інженерії
22. Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
23. Прикладне та Web-програмування
24. Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
25. Проектування та експлуатація інформаційних систем
26. Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
27. Системи автоматизованого проектування
28. Системне програмне забезпечення
29. Системне програмування
30. Соціальна інформатика
31. Сучасні інформаційні технології
32. Теоретичне програмування
33. Теорія інформації та кодування
34. Технічний захист інформації
35. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів

   

** Електронні навчально-методичні комплекси для бакалаврів

спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

ЕНМК для бакалаврів

1. «Автоматизовані системи організаційного управління»
2. «Адміністрування комп’ютерних мереж»
3. «Ергономіка інформаційних технологій»
4. «Захист інформації в комп’ютерних системах»
5. «Інформатика та основи програмування»
6. «Інформаційні технології у виробництві»
7. «Історія науки і техніки»
8. «Комп’ютерне документоведення»
9. «Комп’ютерні мережі та телекомунікації»
10. «Комп'ютерне моделювання технологічних процесів»
11. «Матеріалознавство інформаційної техніки»
12. «Основи Інтернет технологій»
13. «Ремонт та модернізація персональних комп’ютерів»
14. «Соціальна інформатика»
15. «Сучасні інформаційні технології»
16. «Технічні засоби реалізації інформаційних процесів» 

Опис дисциплін освітнього рівня магістр

спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-наукової програми "Комп'ютерні технології" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл спеціальної підготовки

 • Комп’ютерні технології в науці та освіті
 • Безпека інформаційних технологій
 • Теорія і методика навчання інформатичних дисциплін
 • Комп’ютерні технології в технічних системах
 • Новітні засоби інформаційної техніки
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ (поглиблена фахова підготовка)

 • Методи та засоби Інтернет-технологій
 • Дисципліни за вибором студентів
 • Вибір за блоками:
 • Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"
 • Прикладні інформаційні системи
 • Цифрова схемотехніка
 • Електронні засоби навчання

Дисципліни за вибором студентів

Вибір з переліку:

Дисципліни ІІ циклу

 • Системи зв’язку з рухомими об’єктами
 • Захист інформації в офісі
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Комп'ютерні технології проектування
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • Автоматизоване робоче місце працівника освіти
 • Експлуатація комп'ютерних мереж

Науково-дослідницька робота і практика

 • Науковий семінар

Практична підготовка

 • Науково-дослідна практика
 • Науково-педагогічна практика
 • Переддипломна практика

Підготовка магістерської роботи

 

** Навчально-методичні матеріали для магістрів

спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-наукової програми "Комп'ютерні технології"та освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

 1. Безпека інформаційних технологій
 2. Електронні засоби навчання
 3. Захист інформації в офісі
 4. Комп’ютерні технології в науці та освіті
 5. Комп’ютерні технології в технічних системах
 6. Методи та засоби Інтернет-технологій
 7. Новітні засоби інформаційної техніки
 8. Прикладні інформаційні системи
 9. Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 10. Теорія і методика навчання інформатичних дисциплін
 11. Цифрова схемотехніка

** Електронні навчально-методичні комплекси для магістрів

спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-наукової програми "Комп'ютерні технології" та освітньо-професійної  програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

ЕНМК для магістрів

 1. «Безпека інформаційних технологій»
 2. «Електронні засоби навчання»
 3. «Захист інформації в офісі»
 4. «Комп’ютерні технології в науці та освіті»
 5. «Комп’ютерні технології в технічних системах»
 6. «Методи та засоби Інтернет-технологій»
 7. «Новітні засоби інформаційної техніки»
 8. «Прикладні інформаційні системи»
 9. «Телекомунікаційні та інформаційні мережі»
 10. «Теорія і методика навчання інформатичних дисциплін»
 11. «Цифрова схемотехніка»

Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють над розробкою науково-дослідних тем, присвячених підвищенню ефективності використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі шкіл та педвузів.
Над вирішенням цієї проблеми працюють і студенти — члени наукового гуртка, що функціонує при кафедрі.

Методичні рекомендації з оформлення і написання курсових, бакалаврських та магістерських  робіт з комп'ютерних технологій

***  спеціальність 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології” галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Методичні рекомендації з оформлення і написання курсових робіт комп'ютерних технологій

Методичні рекомендації з оформлення і написання бакалаврських робіт

Методичні рекомендації з оформлення і написання магістерських робіт

Новини

      Обговорення освітньо-професійної програми «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні»  (магістр 1р.4м), що подається для акредитації. 

     Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) стосовно освітньо-професійної програми «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» (магістр 1р.4м) просимо діслати у формі.

2019 11 01 forma IST

Фотогалерея

Життя кафедри ІСТ у фотооб’єктиві

Представляємо Вашій увазі підбірку фотоматеріалів про життя кафедри Інформаційних систем і технологій.

Переглянути