015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

Випускаючі кафедри:

кафедра теорії та методики професійної підготовки

кафедра промислової інженерії та сервісу

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Тип диплому та обсяг програми
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ
Акредитаційна інституція
Національна агенція забезпечення якості вищої освіти, Україна
Період акредитації
Програма впроваджується у 2015 році
Рівень програми
FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень

МЕТА ПРОГРАМИ

Освітній ступінь, кваліфікація
Підготовка фахівця за освітнім ступенем «Бакалавр» з правом подальшої професійної діяльності у системі професійно-технічної освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, спроможним працювати у сфері надання послуг по організації споживання продукції і обслуговування у ресторанах, барах, кафе тощо; організації і обслуговування банкетів, фуршетів; організації кейтерингового обслуговування; здатним виробляти кулінарну продукцію в ресторанах, кафе, барах та забезпечувати її реалізацію; надавати готельні послуги, організовувати роботу служби приймання та обслуговування готелів, здійснювати організацію приміщень житлової групи тощо.
По завершенню навчання випускнику присвоюється кваліфікація:

3340   Педагог професійного навчання
   та додаткова кваліфікація (на вибір):
3414  Фахівецьз готельного обслуговування
   або
3414  Фахівець із спеціалізованого обслуговування

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Предметна область, напрям

Галузь знань, спеціальність   
Галузь знань 01 Освіта 
Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Спеціалізація  * Готельна справа
   * Ресторанна справа

Розподіл обсягу навчального часу за циклами підготовки

Фахова спеціалізована підготовка10%

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка (ГСЕ) 10 %
Фундаментальна, природничо-наукова підготовка (ФПН) 17,5 %
Професійна та практична підготовка (ПП) 37,5%
Дисципліни вільного вибору студента 25%

Фокус програми (загальна/спеціальна)
Загальна освіта – педагогічна,
Спеціальна – професійна освіта,
Додаткова спеціальна:

  • готельна справа
  • ресторанна справа

Орієнтація програми

Освітньо-професійна

Особливості програми

  • Програма передбачає обов’язкове курсове професійне навчання (за напрямом «Готельно-ресторанна справа») з метою отримання майбутнім фахівцем робітничої кваліфікації певного розряду.
  • Передбачена практика (культурологічна, педагогічна, технологічна) з метою забезпечення умов підготовки фахівця в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності.
  • Проведення виїзних практичних занять в закладах та установах за технологію дуального навчання у системі «освіта – сфера обслуговування» на засадах випереджаючої освіти.
  • Залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, які працюють в системі професійної освіти та у сфері обслуговування, а також представників бізнесу, з метою передачі передового педагогічного досвіду майбутньому фахівцю, висвітлення в навчальному процесі останніх досягнень науки і техніки, правил ведення успішного бізнесу.
  • Реалізація процесного підходу при конструюванні змісту спеціально-орієнтованих навчальних дисциплін.
  • Ефективне застосування засобів та ресурсів у галузі міжнародних студентських програм, міжнародної освіти, високий рівень поінформованості студентів ВНЗ про міжнародне студентське наукове та культурне співробітництво з питань навчання та стажування за кордоном.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ

Працевлаштування
Професійна робота, яку здатний виконувати бакалавр за основним напрямом підготовки:

основна  педагог професійного навчання, 
а також вихователь професійно-технічного навчального закладу; майстер виробничого навчання; технолог-наставник.
   За спеціалізованою підготовкою (на вибір):
додаткова  фахівець з готельного обслуговування;
а також  адміністратор і черговий адміністратор, оператор автоматизованого розрахунку, портьє, покоївка, завідувач поверхом (секцією), черговий на поверсі. 
  або
додаткова  фахівець із спеціалізованого обслуговування; 
а також  адміністратор (господар) залу; бармен; метрдотель; офіціант. 

 Продовження освіти

  • Можливість навчатися за програмою другого циклу за галуззю знань 01 Освіта, спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра.
  • Отримання другої вищої освіти (за наявності диплому бакалавра) за цією ж галуззю знань або суміжною 24 Сфера обслуговування, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра.

СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Підходи до викладання та навчання
Стиль навчання: поєднання репродуктивного та творчого стилів навчання як взаємодоповнюючих з домінуючим творчим компонентом; емоційно-ціннісний стиль навчання з поєднанням емоційно-імпровізаційного та емоційно-методичного стилів.

Методика навчання: узгодження декількох навчальних технологій: інформаційної технології навчання; технології моделюючого навчання; розвивальної технології навчання; активізуючої технології навчання; технології виробничого навчання; технології випереджаючого навчання; технології дуального навчання; технології дистанційного навчання та ін.

Організація навчального процесу
Кредитно-модульна система навчання

Система оцінювання
Модульно-рейтингова система оцінювання

Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою і шкалою ЕСТS:

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка (ГСЕ) 10 %
Фундаментальна, природничо-наукова підготовка (ФПН) 17,5 %
Професійна та практична підготовка (ПП) 37,5%
Дисципліни вільного вибору студента 25%

Оцінка за 100-баловою шкалою університету Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС
90 – 100 відмінно A
80 – 89 добре B
70 – 79 C
65 – 69 задовільно D
60 – 64 E
35 – 59 незадовільно FX
0 – 34 F
Види контролю:
вхідний (тестування), поточний (усне опитування), модульний (тестування), підсумковий (заліки та екзамени), державна атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен, бакалаврська кваліфікаційна робота – захист роботи).

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Загальні компетентності
Ціннісно-світоглядна:
 готовність брати участь у функціонуванні демократичних інститутів, розуміючи і аналізуючи державно-політичні, національно-культурні, соціально-економічні та особистісно значущі процеси, реалізувати свій потенціал через власний світогляд, виявляючи громадянську відповідальність і патріотизм;
 сформованість гуманістичного світогляду, духовно-ціннісних орієнтирів національної і світової культури; дотримання моральних та етичних принципів особистості, толерантність до різних етнокультур і релігій; розуміння законів розвитку мистецтва і розмаїття форм естетичного ставлення людини до світу.
Соціально-економічна:
 здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, ефективно працювати в умовах ринкової економіки на основі знань процесів функціонування й розвитку суспільства, сформованих економічної культури та мислення.
Правова:
 здатність ефективно використовувати правові знання, застосовувати законодавчі акти і нормативно-правові документи в особистому житті та професійній діяльності, відповідати за прийняті рішення та їх реалізацію.
Життє- та здоров’язберігаюча:
 здатність організувати й регулювати життє- та здоров’язберігаючу діяльність, спрямовану на збереження фізичного, соціального, психічного і духовного здоров'я свого та оточення, нести особисту відповідальність за все живе на Землі, дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Фахові компетентності
Професійно-педагогічна:
 здатність ефективно розв’язувати професійно-педагогічні проблеми і завдання на основі методологічних основ і категорій педагогіки, закономірностей та законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку суб’єктів навчання;
 володіння педагогічними технологіями, впровадження ідей сучасної педагогіки та інноваційних методів навчання і виховання в освітній процес.
Виробнича компетентність педагога:
 здатність розробляти та удосконалювати методичне забезпечення навчального процесу, організовувати та здійснювати теоретичну і практичну професійну підготовку, забезпечувати виконання нормативних актів щодо організації навчально-виховного процесу, нести персональну відповідальність за створення безпечних умов навчання в аудиторіях, лабораторіях, майстернях;
 готовність застосовувати методику професійного навчання у навчальних цехах, лабораторіях та в умовах виробництва, співпрацювати з підприємствами та установами з питань організації та проведення виробничого навчання, практики та працевлаштування.
Комунікативна:
 здатність логічно правильно, аргументовано і зрозуміло будувати усну та писемну мову, провадити ділове спілкування, публічні виступи, презентації, ділове листування, переконливо аргументувати свою позицію, володіючи державною та іноземними мовами, використовуючи різні стилі та ораторське мистецтво і дотримуючись професійного етикету.
Інформаційна:
 здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку відомостей та їх структурування як у традиційній, друкованій формі, так і в електронній, використовуючи комп’ютерну техніку, телекомунікаційні технології; уміння організовувати інформацію у спосіб, найбільш сприятливий для аналізу та синтезу, проектування та моделювання управлінських процесів у професійній діяльності;
 здатність використовувати технології дистанційної освіти для опосередкованого активного спілкування через телекомунікаційний зв’язок суб’єктів навчання, структурувати навчальні матеріали для представлення їх в електронному вигляді та організовувати навчальний процес за допомогою цифрових освітніх ресурсів.
Загальнонаукова компетентність:
 здатність і готовність до використання знань про закономірності природних та соціальних явищ, загальнонаукових методів при постановці і вирішенні професійних завдань в сучасних умовах, методів дослідження навколишнього середовища для виявлення його можливостей та ресурсів, відповідати потребам сучасного динамічного розвитку суспільства завдяки фундаментальним знанням у поєднанні з фаховою та соціально-гуманітарною освітою;
 здатність до власного інтелектуального розвитку та навчання впродовж життя, до самовиховання, інноваційного мислення та постійного вдосконалення і підвищення своєї кваліфікації на основі методологічного потенціалу філософського знання, дотримуючись етичних і правових норм та гармонійно поєднуючи особисті інтереси з потребами суспільства, виробництва та навколишнього середовища.

Спеціалізовані компетентності
Політехнічна компетентність:
 сформованість технічного світогляду та єдиної системи знань про оточуючий світ, як взаємозв’язок різних форм матерії, через усвідомлення наявності інтеграційних процесів як умови існування і розвитку соціально-природного середовища;
 володіння загальнотехнічними і загальнотехнологічними знаннями про головні галузі й наукові принципи сучасного виробництва та вміннями необхідними для участі у продуктивній праці, мовою техніки - кресленням;
 спроможність творчого підходу до виробничої діяльності, глибокого аналізу виробничих процесів, порівняння й узагальнення, що дозволяють швидко встановлювати зв’язок науки із новими явищами і процесами у виробництві, об’єктами виробничої діяльності, швидкого освоєння нової техніки, технологій і передових методів праці.
Організаційна компетентність:
 здатність організовувати та контролювати технологічні процеси виробництва і споживання готельно-ресторанного продукту, знаходити організаційно-управлінські рішення, в тому числі в нестандартних ситуаціях, і нести за них відповідальність;
 здатність розробляти концепції позиціонування на ринку послуг, застосовувати інноваційні технології організації діяльності закладу та створення клієнтоорієнтованого готельного та ресторанного продукту (послуги) для формування позитивного іміджу.
Сервісна компетентність:
 готовність до сервісної діяльності відповідно до рекреаційних потреб гостей, враховуючи їхні етнокультурні, історичні та релігійні традиції і застосовуючи сучасні сервісні технології, нові форми і способи обслуговування та впровадження останніх досягнень зарубіжного досвіду у сфері гостинності.
Виробничо-технологічна галузева компетентність:
 здатність виготовляти кулінарну та кондитерську продукцію і надавати готельно-ресторанні послуги, використовуючи нові види професійного устаткування, нормативно-технологічну документацію, санітарно-гігієнічні вимоги та системи управління якістю, оптимізувати технологічні процеси, враховуючи асортимент, вхідний контроль сировини, технологічні режими та вплив їх на готову продукцію і здоров’я людини;
 здатність раціонально і ефективно організовувати роботу на виробничій ділянці, контролювати і забезпечувати дотримання технології та раціональну експлуатацію устаткування, впроваджувати передові методи і прийоми роботи, прогресивні форми організації праці, дотримуватись вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля.