Кафедра промислової інженерії та сервісу

   Кафедра промислової інженерії та сервісу була створена шляхом реструктуризації кафедри трудового навчання і креслення та розпочала свою діяльність з назвою «Кафедра основ виробництва» у серпні 2008 року відповідно до наказу ректора університету №187 від 14 квітня 2008 року. Завідувачем призначено Володимира Івановича Андріяшина, кандидата педагогічних наук, професора, відмінника освіти України.

   Протягом чотирьох років Володимир Іванович працював над формуванням кадрового складу молодої кафедри, розвивав її педагогічний та науковий потенціал. Свій професійний досвід він направив на розвиток матеріально-технічної бази, інформаційного та навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  З 2012 по 2019 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Гуменюк Тетяна Броніславівна.

  З 2019 року кафедру очолив доктор педагогічних наук, професор Пригодій Микола Анатолійович

Детальніше...

Напрями роботи кафедри промислової інженерії і сервісу

Життя кафедри

 

Навчальна діяльність

Визначення кафедри у системі надання освітніх послуг

Кафедра промислової інженерії та сервісу є випускаючою профільною кафедрою за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

На кафедрі здійснюється техніко-технологічна, художньо-проектна та сервісна підготовка педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти за спеціалізаціями:

 • харчові технології;
 • деревообробка;
 • технологія виробів легкої промисловості;
 • дизайн;
 • готельно-ресторанна справа;
 • туризм.
 

 Навчальна діяльність кафедри за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітній рівень – перший (бакалаврський)

Види навчальної діяльності:

Навчальні дисципліни

Курсові робот (проекти)

Випускні кваліфікаційні роботи

Практика

Самостійна робота студентів


Наукова діяльність

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СЕРВІСУ
«ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

Актуальність теми
   Українська економіка потребує висококваліфікованих робітничих кадрів, тож є гостра потреба в їх підготовці, забезпечити яку можуть тільки сучасні, високоосвічені педагоги професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).

Сьогодні в системі професійної освіти існують протиріччя, між:
- запитами суспільства до професійної компетентності педагогів ПТНЗ та недостатнім рівнем розвитку у випускників вищих навчальних закладів здібностей щодо ефективного здійснення професійної діяльності;
- новими вимогами до професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах, знаннями нових виробничих технологій, сучасних методологічних підходів в освіті та своєчасністю їх реалізації у процесі підготовки фахівців;
- рівнем теоретичної підготовленості педагогів та їх здатністю до практичної реалізації у професійній діяльності сучасних ефективних технологій;
- необхідністю перспективного планування системної організації професійної підготовки майбутніх педагогів та обмеженістю існуючих теорій щодо ефективного проектування педагогічного процесу у ВНЗ.

   На часі теоретико-методологічне обґрунтування системи підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічної освіти, розробка концепції її розвитку; проектування змісту, форм і методів та дидактичних засобів наскрізної підготовки фахівців та їх реалізація через затвердження освітніх стандартів, розробку програмних та навчально-методичних продуктів, впровадження інноваційних технологій навчання з урахуванням сучасних виробничих технологій.

Мета науково-дослідної роботи:

   Основна ідея науково-дослідної роботи: розробка системи професійної освіти та її реалізація в навчальних закладах різних рівнів акредитації та на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ.
   Мета науково-дослідної роботи: теоретично обґрунтувати та розробити зміст і технологію навчання у процесі підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ.

Основні завдання:
- розробити методологію формування системи профілів професійної освіти в Україні;
- теоретично обгрунтувати та розробити концептуальну структуру випереджаючої професійної освіти;
- розробити зміст підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ на основі інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки та кожного громадянина;
- розробити інноваційні форми, методи та дидактичні засоби наскрізної підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ;
- забезпечити інформаційний та навчально-методичний супровід процесу підготовки фахівців на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях;
- впровадити зміст та технологію навчання у процес підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ.

Об’єкт дослідження (розробки): теоретико-методична система підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження (розробки): теорія і технологія навчання педагогічних кадрів для ПТНЗ.

Очікувані наукові та науково-технічні результати:

Отримання нових наукових знань:

 • організація системи професійної освіти: системний, процесний та ситуаційний методологічні підходи;
 • концептуальна структура випереджаючої професійної освіти: фундаменталізація;
 • нноваційність; випереджальне навчання; компетентісний підхід до навчання;
 • рієнтація на ініціативну діяльність викладачів та студентів; виховання відповідальності як мотиваційного блоку поведінки особистості; використання проективних технологій в освіті;
 • середовищний підхід;
 • залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, а також представників бізнесу, з метою передачі передового досвіду майбутньому фахівцю, висвітлення в навчальному процесі останніх досягнень науки і техніки, правил ведення успішного бізнесу;
 • реалізація процесного підходу при конструюванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін;
 • реалізація студентської мобільності, академічної співпраці та молодіжних обмінів в рамках міжнародної програми «Еразмус+»;

Технології навчання:

 • технологія проектного навчання (розробка кейс-стаді для профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія модульного навчання (розробка модульних програм навчальних дисциплін та їх інформаційного і навчально-методичного забезпечення профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія майстерень (розробка майстер-класів, проектних майстерень, студій з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія дистанційного навчання (розробка дистанційних курсів профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія використання засобів ІКТ в навчанні (розробка проектів «Віртуальна лабораторія» для вивчення профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну, розробка електронних курсів та відео технологій).

Вимоги до результатів виконання роботи:

Результати науково-дослідної роботи будуть відображені у:

 • статтях у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience);
 • статтях у інших іноземних виданнях;
 • статтях у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • статтях у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях;
 • монографіях, що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради вищого навчального закладу/наукової установи.

У процесі роботи над темою та за її результатами планується:

 • розроблення і впровадження освітніх стандартів на спеціальність «Професійна освіта: деревообробка, дизайн, харчові технології, готельно-ресторанна справа, технологія виробів легкої промисловості, туризм;
 • розроблення і впровадження навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю;
 • розроблення і впровадження програмного забезпечення навчального процесу;
 • розроблення і впровадження нових лекційних курсів та циклу лабораторних робіт;
 • розроблення і впровадження програм практики;
 • розроблення і впровадження змісту та методики курсового та дипломного проектування;
 • публікація підручників, навчальних посібників;
 • публікація інших видань (словники, довідники, публікації в академічних та хрестоматійних виданнях тощо).

Результати НДР будуть використані при підготовці науково-педагогічних кадрів:

 • захист докторських дисертацій (прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою);
 • захист кандидатських дисертацій (прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою);
 • захист курсових робіт (проектів);
 • захист кваліфікаційних робіт (проектів).

У виконанні НДР бере участь студентський науковий гурток на тему: «Інновації у виробництві та сфері обслуговування».

Додаткові вимоги

Науково-дослідна робота кафедри на тему «Теорія і технологія навчання в системі професійної освіти» проводиться у рамках співробітництва з ПТНЗ та підприємствами з виробництва продукції (вироби легкої промисловості, харчова продукція, вироби з деревини, дизайнерські вироби) та сфери послуг (підприємства готельно-ресторанного господарства та туризму) у м.Києві.

Підручники та навчальні посібники, розроблені навчальні програми профільно-орієнтованих дисциплін, які розробляються у процесі НДР підлягають затвердженню та наданню Грифа МОН України.

В межах науково-дослідної роботи кафедри створюються навчально-дослідні лабораторії та навчально-виробничі комплекси.

Класифікатори

Секція 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Назва пріоритетного тематичного напряму: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Назва напряму секції: Професійна освіта

Керівник науково-дослідної роботи завідувач кафедри професор Т.Б.Гуменюк

2015 – 2017 рр. – РОБОТА КАФЕДРИ ЗА ДЕРЖБЮДЖЕТНОЮ № 1/15-17 «ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
Підстава для проведення науково-дослідної роботи:
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1243 від « 31 » жовтня 2014 р.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 105 від « 09 » лютого 2015 р.

З 2018 р. – РОБОТА КАФЕДРИ ЗА ІНІЦІАТИВНОЮ ТЕМОЮ «ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ».

 

 

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Секція дизайну

 

 

2017 02 11 Shevchenko

ШЕВЧЕНККО АННА / SHEVCHENKO ANNA

 

 

 
2015 12 16 Kotlyarenko  Котляренко Олег Леонідович, майстер виробничого навчання, викладач кафедри; викладач технічних дисциплін, обробки матеріалів різанням, креслення і безпеки життєдіяльності

Секція технології виробів легкої промисловості

2015Gumenyuk

  ГУМЕНЮК ТЕТЯНА / HUMENIUK TETIANA

 2015 12 09 Kosyak

  КОСЯК ІННА / KOSIAK INNA

 

2015 12 09 Medvedenko

  МЕДВЕДЕНКО ІРИНА / MEDVEDENKO  IRYNA

2016 01 30 Nikolayenko

  НІКОЛАЙЧУК СВІТЛАНА / NIKOLAYCHYK SVITLANA

 2017 02 14 logo girl Савченко Олена Леонідівна, завідувач лабораторії

Секція деревообробки

2015 12 09Kovalenko

   КОВАЛЕНКО ІГОР / KOVALENKO IGOR

2015 12 16 Postolakiy Постолакій Віктор Леонідович, майстер виробничого навчання з деревообробки; вчитель трудового навчання, технологій, креслення і безпеки життєдіяльності

Літопис

test1

Сторінка перебуває у розробці 2015

Детальніше...