МАГІСТРАТУРА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА, КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА», «ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
Освітня програма за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» має за мету підготовку висококваліфікованих педагогічних працівників для повної загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти, які здатні розв’язувати складні задачі і проблеми навчання, виховання та розвитку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Вони мають бути здатними брати участь у створенні та впровадженні нових змісту освіти та методик (технологій) навчання, поєднувати власну педагогічну діяльність на високому професійному рівні з поширенням кращої практики, експертною діяльністю та наставництвом на основі власного педагогічного досвіду.

Магістри отримують знання з соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі освіти; отримують досконалі знання ділової української мови та іноземної мови в межах освітньої програми.

Освітня складова освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» передбачає набуття студентом, відповідно до Національної рамки кваліфікацій, таких компетентностей:

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі спеціальної та інклюзивної освіти або у процесі професійної діяльності (корекційній навчально-виховній, навчально-реабілітаційній), що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
загальні компетентності: спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей; розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; використання іноземних мов у професійній діяльності; управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди;
професійні компетентності: педагогічні (аналіз можливостей, потреб здобувачів усіх рівнів за Національною рамкою кваліфікацій; взаємодія з соціальними партнерами, в тому числі з іноземними, щодо створення системи забезпечення якості освіти; професійна самоосвіта, особистісне зростання, проектування подальших освітніх траєкторій); науково-дослідницькі (аналіз, систематизація та узагальнення результатів наукових досліджень у сфері освіти; оцінка результатів наукових досліджень у сфері освіти з використанням сучасних методів науки, інформаційних та інноваційних технологій); управлінські (визначення стану та потенціалу системи освіти навчального закладу; визначення шляхів розвитку якості управління системи освіти; реалізація управлінського процесу з використанням інноваційних технологій менеджменту); проектні (проектування змісту освіти і змісту навчання за рівнями Національної рамки кваліфікацій; проектування освітніх програм та індивідуальних освітніх траєкторій; проектування освітнього середовища, що забезпечує якість освітнього процесу); методичні (створення методичного забезпечення навчального-виховного процесу за кваліфікаційними рівнями; створення інформаційного забезпечення освіти за кваліфікаційними рівнями НРК; аналіз освітніх потреб і можливостей освітян; методичний супровід діяльності освітян); просвітницькі (створення просвітницьких програм популяризації освіти, науки та культури; формування культурного середовища щодо задоволення потреб населення).
Дисципліни за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка»:

1. Цикл загальної підготовки:

Філософія освіти
Освітній менеджмент
Освітня політика
Іноземна мова за фахом
Ділова українська мова
Методологія та організація наукових досліджень
2. Цикл професійної підготовки. Нормативна частина циклу:

Основи сучасної педагогіки
Спеціальна педагогіка
Загальна психологія
Вступ до фаху
Інклюзивна освіта
Тифлопедагогіка
Олігофренопедагогіка
Сурдопедагогіка
Логопедія
Конфліктологія
Переддипломна практика
Дисципліни за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Загальна педагогіка»:

1. Цикл загальної підготовки:

Філософія освіти
Освітній менеджмент
Освітня політика
Іноземна мова за фахом
Ділова українська мова
Методологія та організація наукових досліджень
2. Цикл професійної підготовки. Нормативна частина циклу:

Основи сучасної педагогіки
Загальна психологія
Інклюзивна освіта
Вступ до фаху
Конфліктологія
Моніторинг якості освіти
Технології середньої освіти: методика навчання
Переддипломна практика
Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти: за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня

moodle logo tagline 2017

NodScanLogo2